Kancelaria Komornicza, Szczecińska 29, Pyrzyce,
74-200 Pyrzyce tel. 915760030 / fax. 915760030 
Sygnatura: Km 4682/17

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w lokalu w miejscowości Krasne 19 [74-230] Mielęcin odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1. Ciągnik rolniczy BELARUS MTZ - 82; nr 270627 1 [szt.] 11 685,00  zł 8 763,75 zł
2. Przyczepa rolnicza dwuosiowa; kolor: szary; 8T 1 [szt.] 3 075,00  zł
2 306,25 zł
3. Kombajn zbożowy Super-Bizon z hederem; rok prod. 1978; nr 18595 1 [szt.] 19 680,00  zł 14 760,00 zł
4. Ładowarka Cyklop 1 [szt.] 1 476,00  zł 1 107,00 zł
5. Opryskiwacz PILMET P01110; nr 1590-375-97 1 [szt.] 12 915,00  zł 9 686,25 zł
6. Opryskiwacz P32942; nr 1415; rok prod 2008 1 [szt.] 3 075,00 zł 2 306,25 zł
7. Hala o konstrukcji szkieletowej 25x10m 1 [szt.] 22 140,00 zł 16 605,00 zł
8. Przyczepa rolnicza dwuosiowa; kolor: zielony; 8T 2 [szt.] 3 075,00 zł 2 306,25 zł
9. Przyczepa rolnicza dwusiowa; kolor: szary; 8T 1 [szt.] 3 075,00 zł 2 306,25 zł
10. Agregat uprawowy POMTOR Nowogard nr 313 (kultywator zawieszany) 1 [szt.] 3 075,00 zł 2 306,25 zł

Podane kwoty stanowią cenę za sztukę. Podane kwoty wartości szacunkowej i wywołania są kwotami brutto - zawierają  podatek VAT. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscowości Krasne 19 w godz. od 11:00 do 11:45 wyłącznie po uprzednim kontakcie z kancelarią komornika pod nr tel. (091) 576 00 30 (091) 577 29 83.

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Wpłat rękojmi należy dokonywać na konto komornika: 
BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41 2030 0045 1110 0000 0169 2890
z dopiskiem: rękojmia oraz wskazaniem ruchomości których rękojmia dotyczy.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867[1] kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867[2]kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.Pełne informacje o ruchomościach dostępne w operacie szacunkowym - do wglądu w kancelarii komornika.