OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ   LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski, Kancelaria Komornicza w Pyrzycach
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13 września 2018 r. o godz. 10:30, sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 niewydzielonej części użytkowania wieczystego gruntu (działki nr 20/61) położonego w Pyrzycach przy ul. Dworcowej, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00032757/4, należącego do Tomasza Zarębskiego.

 

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste oznaczony nr KW SZ2T/00032757/4 stanowi niezabudowaną działkę o powierzchni 213 m2 (nr ew.20/61), wykorzystywana jako droga dojazdowa z ulicy Dworcowej do działki zabudowanej o nr ew. 20/65.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 3 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
2 000,00 zł powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  300,00 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski, Kancelaria Komornicza w Pyrzycach
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 września 2018 r. o godz. 11:00, sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 niewydzielonej części użytkowania wieczystego gruntu (działki nr 20/65) i budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności położonych w Pyrzycach przy ul. Dworcowej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00001165/1, należącego do Tomasza Zarębskiego.

 

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste, oznaczony nr KW SZ2T/00001165/1 stanowi działkę o powierzchni 7 744 m2 ( nr ew. 20/65) zabudowaną czterema budynkami o charakterze gospodarczym o powierzchni 95 m2, 323 m2,  119 m2,  699 m2.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 149 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 99 333,33 zł powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23 %,. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14  900,00 zł.

 

Nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym, aktualnie użytkowane jako skup złomu.

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 7153/15) BGŻ BNP Paribas S.A.  Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Mateusz Kowalski