LICYTACJA ODWOŁANA - ZMIANA TERMINU

 

Kancelaria Komornicza, Szczecińska 29, Pyrzyce,
74-200 Pyrzyce tel. 915760030 / fax. 915760030 
Sygnatura: Km 7315/15

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11 stycznia 2018 r. o godz. 10:00, 74-200 Pyrzyce, ul. Głowackiego 22 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1. Przyczepa lekka nr rej. ZPY P 477; VIN: ZPY003050081 szara 1 [szt.] 800,00 zł 600,00 zł

*Wartość szacunkowa/cena wywołania ww. ruchomości zawierają podatek VAT. Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia fakturę VAT.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji 74-200 Pyrzyce, ul Głowackiego 22 w godz. od 09:15 do 09:45 wyłącznie po uprzednim kontakcie z kancelarią komornika pod nr tel. (091) 576 00 30 (091) 577 29 83.

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca natychmiast po udzieleniu przybicia obowiązany jest zapłacić 1/5 ceny nabycia (nie mniej niż 500 zł), przy czym reszta powinna być zapłacona do godziny dwunastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)


UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Komornik Sądowy

Mateusz Kowalski