OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ   LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00, sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się druga licytacja:

 

_______________________________________________________________________________________________

 

1. nieruchomości położonej w Lipianach, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00027263/6, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 111/9 o pow. 1 791 m2 posiadającą bezpośredni dostęp do dróg publicznych: ul. Jedności Narodowej oraz ul. Stefana Okrzei oraz obejmująca użytek gruntowy oznaczony jako inne tereny zabudowane (Bi).

 

Suma oszacowania wynosi 268 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 178 666,66 zł, do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  26 800,00 zł.


_______________________________________________________________________________________________

 

2. nieruchomości położonej w Lipianach, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00020587/4, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 112 o pow. 394 m2 posiadająca bezpośredni dostęp do ul. Stefana Okrzei oraz obejmująca użytek gruntowy oznaczony jako grunty orne (RIIIb).

 

Suma oszacowania wynosi 56 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 333,33 zł, do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  5 600,00 zł.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

3. nieruchomości położonej w Lipianach, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00025328/6; stanowiącej działkę nr 113/4 o pow. 1 631 m2 zabudowaną dwoma budynkami gospodarczymi o pow. 203m2 oraz 35m2 posiadająca bezpośredni dostęp do ul. Stefana Okrzei oraz obejmująca użytek gruntowy oznaczony jako tereny przemysłowe (Ba).

 

Suma oszacowania wynosi 242 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 161 333,33 zł, do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  24 200,00 zł.

 

________________________________________________________________________________________

 

Powyższe nieruchomości stanowią własność Kaziemierza Pytel.

 


Rękojmię można uiścić w kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 3265/15).

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności  cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Mateusz Kowalski