OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29 stycznia 2020 r. o godz. 13:15, sala nr 31 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Ińsku, ul. Szewska 14d/2, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00091969/7 stanowiącego własność Katarzyny Furgalskiej i Janusza Furgalskiego.

 

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 70,60m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,70m2.

 

Z własnością lokalu związany jest udział 337/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętych księgą wieczystą SZ1T/00040442/5.

 

Suma oszacowania wynosi  135 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 90 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  13 500,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach  41 2030 0045 1110 0000 0169 2890, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 6871/12).

 


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz  innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również w pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Mateusz Kowalski