Kancelaria Komornicza, Szczecińska 29, Pyrzyce,
74-200 Pyrzyce tel. 915760030 / fax. 915760030
Sygnatura: GKm 40/19

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 października 2019 r. o godz. 12:00 w miejscowości Bielice, ul. Klonowa 71a [74-202], odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

LP.
NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1.

DAF FT XF105; 
nr rej. ZPY31LL, VIN XLRTE47MS0E840151;
rok produkcji 2008

 

1 [szt.] 48 339,00 zł 36 254,25 zł

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscowości Bielice, ul. Klonowa 71a [74-202] w godz. od 11:00 do 11:45 wyłącznie po uprzednim kontakcie z kancelarią komornika pod nr tel. (091) 576 00 30 (091) 577 29 83.

Suma wywołania wynosi 75 % sumy oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wpłat rękojmi należy dokonywać na konto komornika:  BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41 2030 0045 1110 0000 0169 2890 z dopiskiem: rękojmia oraz należy wskazać ruchomości których rękojmia dotyczy.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 in. 1 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 ind. 2 kpc)


UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Zdjęcia pojazdu dostępne na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/486223

Komornik Sądowy

Mateusz Kowalski