OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  31 stycznia 2020r. o godz. 13:10, sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Lipianach przy ul. Żeromskiego 19, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze  SZ2T/00018740/8 stanowiącą własność Krężel Sp. z o.o. w Lipianach.

 

Nieruchomość stanowi zorganizowaną działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji wyrobów z drewna położona na działkach nr ew. 74/3 i 73/6 o łącznej pow. 0,3768 ha, która jest zabudowana:

- halą produkcyjno-składowo-magazynowa o powierzchni użytkowej 612,48 m2,

- halą produkcyjno-składowo-magazynowa o powierzchni użytkowej 486,80 m2,

- pomieszczeniem socjalnym (stołówka, szatnia, umywalnia) o łącznej powierzchni użytkowej 204,18 m2,

- budynkiem obejmującym pomieszczenie warsztatowe oraz część socjalną z dawnymi pomieszczeniami handlowymi o łącznej powierzchni użytkowej 210,00 m2,

- pomieszczeniem biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 115,90 m2,- częścią mieszkalną usytuowana na poddaszu, nad częścią biurową o powierzchni użytkowej 94,32 m2,

- wolnostojącym budynek gospodarczym o powierzchni użytkowej 23,00 m2.

 

321203_4.0004.74/3 -  zobacz położenie działki nr ew. 74/3

 

321203_4.0004.73/6 -  zobacz położenie działki nr ew. 73/6

 

Suma oszacowania nieruchomości zabudowanej wynosi 960 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  640 000,00 zł, do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant  przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96 000,00zł.

 


Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach  41 2030 0045 1110 0000 0169 2890, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 2532/18).

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Mateusz Kowalski