Kancelaria Komornicza, Szczecińska 29, Pyrzyce,
74-200 Pyrzyce tel. 915760030 / fax. 915760030 
Sygnatura: Kmp 12/19

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2019 r. o godz. 12:00 w miejscowości Strachocin 50 [73-110] na terenie firmy "Holowanie Radek" odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1. FORD S-MAX 1.8 TDCi Titanium (M5) nr rej. ZPY63RM VIN WF0SXXGBWS6R17035 rok produkcji 2006
1 [szt.] 13 800,00 zł 6 900,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji na terenie firmy "Holowanie Radek" w miejscowości Strachocin 50 [73-110] w godz. od 11:00 do 11:45 wyłącznie po uprzednim kontakcie z kancelarią komornika pod nr tel. (091) 576 00 30 (091) 577 29 83.

Suma wywołania wynosi 50 % sumy oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wpłat rękojmi należy dokonywać na konto komornika:  BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41 2030 0045 1110 0000 0169 2890 z dopiskiem: rękojmia oraz należy wskazać ruchomości których rękojmia dotyczy.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 in. 1 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 ind. 2 kpc)


UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Zdjęcia dostępne na stronie:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/486246