OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lutego 2018r. o godz. 11:45, sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Modrzewo, gmina Suchań, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00091778/1 stannowiącej własność PROMAX INC Sp. z o.o. w Stargardzie.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna o pow. 8,41 ha składającej się z:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. działki rolnej nr 43 o pow. 0,49 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym (pow. zabud. części mieszkalnej 87 m2, pow. zabud. części gospodarczej 150 m2) oraz budynkiem gospodarczym  o pow. zabud. 142 m2.


Suma oszacowania wynosi 56 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 600,00 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. działki rolnej nr 145 o pow. 2,47 ha ( RIVa ).

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. działki rolnej nr 156/4 o pow. 3,60 ha ( RIVa, RIVb, RV,PsV ).

Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. działki rolnej nr 246 o pow. 0,65 ha ( ŁIV, W-LsV, LsV ).

Suma oszacowania wynosi 6 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  600,00 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. działki rolnej nr 248 o pow. 0,10 ha ( LsV ).

Suma oszacowania wynosi 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  90,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. działki rolnej nr 258 o pow. 1,10 ha ( ŁV, LsIV ).

Suma oszacowania wynosi 10 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  1 000,00 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rękojmię można uiścić w kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 669/16).

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności  cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujące do licytacji nieruchomości rolnej zobowiązane są do posiadania kwalifikacji lub stosownego dokumentu zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o Ustroju Rolnym ( Dz.U.2012.803 j.t. ze zm. ).

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Mateusz Kowalski