OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ   LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25 lutego 2021 r. o godz. 09:30, sala nr 31 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Dobrzanach, ul. Jana Pawła II, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00058245/3 należącego do Sławomira Szczepańskiego i Lech Szczepańskiego  w udziałach po 1/2 niewydzielonej części.

 

Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowi działki o nr ew. 52, 55, 51/15, 51/5 o łącznej pow. 17 611 m2,  zabudowane budynkiem administracyjno - mieszkalnym o pow. użytkowej 403,78 m2, budynkiem socjalno - biurowym o pow. użytkowej 365 m2, budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 833 m2, budynkiem magazynowym o pow. użytkowej      1 064 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej  154 m2.

 

Suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi  895 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 671 250,00 zł, do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  89 500,00 zł. Udziały będą sprzedawane w drodze odrębnych licytacji.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


2. Wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Dobrzanach, ul. Jana Pawła II, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00079893/3 należącego do Lech Szczepańskiego.

 

Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowi działkę o nr ew. 51/7 o pow. 3 189 m2, zabudowaną budynkiem o funkcji biurowej oraz garażowo - warsztatowej o pow. użytkowej 952 m2.

 

Suma oszacowania wynosi  392 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 294 000,00 zł, do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  39 200,00 zł.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg lub dokonać wpłaty na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach  41 2030 0045 1110 0000 0169 2890, z ujawnieniem wpłaty na koncie najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 3537/18).

 


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Mateusz Kowalski