OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 09:00, sala nr 31 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiących własność Rafała Maciocha w postaci:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


1. Lokalu użytkowego położonego w Stargardzie przy ul. Rzeźniczej 11/2, dla którego  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  SZ1T/00075895/9 o pow. 219,61 m2 oraz lokalu użytkowego położonego w Stargardzie przy ul. Rzeźniczej 11/3, dla którego  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  SZ1T/00075894/2 o pow. 219,61 m2 stanowiących jedną zorganizowaną wspólną całość o łącznej pow. 439,22 m2.

 

Z każdym z lokali użytkowych związany jest udział w 1/3 wspólnej części budynku i w prawie wieczystego użytkowania terenu objętych księgą wieczystą KW SZ1T/00075893/5.

 

Łączna suma oszacowania lokalu 11/2 i 11/3 wynosi 784 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 588 000,00 zł, do której należy doliczyć podatek vat w wysokości 23 %. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  78 400,00 zł.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


2. Gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste nr ew. 539/7 o pow. 802/m2 i budynku magazynowego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 236,40 m2 położonego w Stargardzie przy ul. Rzeźniczej, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ1T/00075885/6.

 

Suma oszacowania wynosi 112 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  11 200,00 zł.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach  41 2030 0045 1110 0000 0169 2890 , najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 1624/19).

 


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji  podlega opodatkowaniem  podatkiem od czynności  cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Mateusz Kowalski