OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ   LICYTACJI  WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 stycznia 2018r. o godz. 08:30, sala nr 25 w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 zostanie przeprowadzona II licytacja:
____________________________________________________________________________________________________

1) wieczystego użytkowania gruntu (dz. nr ew. 88/3, 88/4, 88/6) o pow. 2,2508 ha zabudowanego budynkiem hali magazynowo-składowej (pow. użyt. 1 363,40m2), budynkiem portierni (pow. 14m2) oraz halą o lekkiej konstrukcji stalowej (pow. użyt. 259,30m2); położonego w Przelewicach 13A, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00007649/0 stanowiącego własność PL-MINK Sp. z o.o. w Rościnie. 

Suma oszacowania wynosi 472 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
314 666,67 zł, do której należy doliczyć należny podatek vat w wysokości 23%.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  47 200,00zł. ___________________________________________________________________________________________________

2) wieczystego użytkowania gruntu (dz. nr ew. 87/1 i 87/2) o pow. 0,5040 ha położonego w Przelewicach, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00007648/3 stanowiącego własność PL-MINK Sp. z o.o. w Rościnie. 

Suma oszacowania wynosi 24 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
16 000,00 zł, do której należy doliczyć należny podatek vat w wysokości 23%.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  2 400,00 zł.
___________________________________________________________________________________________________

Rękojmię można uiścić w kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 8287/15).

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Mateusz Kowalski