OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ   LICYTACJI  WIECZYSTEGO  UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lutego 2018 r. o godz. 08:30, sala nr 29 w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 zostanie przeprowadzona II licytacja:

____________________________________________________________________________________________________

1) wieczystego użytkowania gruntu (dz. nr ew. 6) o pow. 2,3388 ha zabudowanego III - kondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym o pow. użyt.784,90 m2 oraz budynkiem portierni  o pow. zabudowy 25 m2,  położonego w Lipianach, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00010978/9 należącego do Lipkon Sp. zoo w Lipianach w likwidacji.  

Suma oszacowania wynosi 1 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
800 000,00 zł, do której należy doliczyć należny podatek vat w wysokości 23%.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  120 000,00zł.

___________________________________________________________________________________________________

2) wieczystego użytkowania gruntu (dz. nr ew. 24/1, 25/1) o pow. 1,6531 ha zabudowanego budynkiem niemieszkalnym ( rozdzielnia energetyczna ) o pow. zabudowy 58 m2,  położonego w Lipianach, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00010977/2 należącego do Lipkon Sp. zoo w Lipianach w likwidacji.   

Suma oszacowania wynosi 380 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
253 333,33 zł, do której należy doliczyć należny podatek vat w wysokości 23%.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  38 000,00 zł.
___________________________________________________________________________________________________

Rękojmię można uiścić w kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 7307/15).


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Mateusz Kowalski