OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 7 grudnia 2017 r. o godz. 11:00, sala 25 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19, zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja dwóch nieruchomości stanowiących własność Bartosza Kłossowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgi wieczyste o numerze SZ2T/00027979/8 oraz SZ2T/00001813/9.

 

1.  Nieruchomość KW SZ2T/00001813/9  stanowi zabudowaną działkę rolną nr ew. 225, położona w Mielęcinie, gmina Pyrzyce o pow. 17 500 m2, na którą składa się część siedliskowa o pow. 4 100 m2 oraz część rolna o pow. 13 400 m2. Działka posiada klasy bonitacyjne R IIIa, R IIIb. Dojazd do działki ulicą asfaltową.  Do działki doprowadzona jest energia elektryczna, pozostałe media, poza kanalizacją znajdują się w drodze. Na działce zaprojektowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Na części siedliskowej posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, o pow. użytkowej 226,32 m2, w tym garaż o pow. 31,80 m2. Stan zaawansoawnia budowy określono na 42 %.

Suma oszacowania zabudowanej działki nr 225 wynosi 256 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi 192 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  25 600,00 zł.

 

2. Nieruchomość KW SZ2T/00027979/8 stanowi użytek kopalny (nr ew. 118) o powierzchni 6200m2, położony w Kozielicach, powiat pyrzycki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 118 przeznaczona jest w części jako tereny lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z terenami rolnymi oraz w części jako tereny upraw  polowych objętych zakazem zabudowy.

Suma oszacowania działki nr 118 wynosi 14 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  1 400,00 zł. 

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 8159/15) 
BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41 2030 0045 1110 0000 0169 2890.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności  cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji nieruchomości rolnej zobowiązane są do posiadania kwalifikacji lub stosownego dokumentu zgodnie z Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o Ustroju Rolnym ( Dz.U.2012.803 j.t. ze zm. )
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Mateusz Kowalski