OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  9 stycznia 2018 r. o godz. 13:50, sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości Wioletty Jakubiak i Bernarda Marcina Jakubiaka:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Udział 2/12 niewydzielonej części nieruchomości rolnej ( działka nr 69/5 o pow. 3 641 m2 )  położony w Linówku, gmina Ińsko, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00118565/1, który stanowi drogę dojazdową do działek 73/3 i 73/2.

Suma oszacowania udziału wynosi  2 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
2 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  280,00 zł. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Nieruchomość rolna ( działka nr 73/2 o pow. 3 001 m2 )  położona w Linówku, gmina Ińsko, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00118566/8, która stanowi działke rekreacyjną.

Suma oszacowania udziału wynosi  15 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  1 560,00 zł. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Nieruchomość rolna ( działka nr 73/3 o pow. 3 868 m2 ) położona w Linówku, gmina Ińsko, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00118567/5, która nie jest uprawiana rolniczo. Obecnie porośnięta samosiejkami oraz chwastami.

Suma oszacowania udziału wynosi  21 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  2 170,00 zł. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Udział 1/31 niewydzielonej części nieruchomości położony w Stargardzie, ul. Piłsudskiego 24/24, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00114438/4, które stanowi miejsce postojowe nr 28 do wyłącznego korzystania przez właściciela udziału.

Z własnością całej nieruchomości związany jest udział w wysokości 2851/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą numer SZ1T/00077072/8.

Suma oszacowania udziału wynosi  23 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  2 300,00 zł.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 3373/16) 
BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41 2030 0045 1110 0000 0169 2890.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności  cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji nieruchomości rolnej zobowiązane są do posiadania kwalifikacji lub stosownego dokumentu zgodnie z Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o Ustroju Rolnym ( Dz.U.2012.803 j.t. ze zm. )
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Mateusz Kowalski