OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13 listopada 2020 r. o godz. 11:00, sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnych stanowiących własność Michała Wieczór:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.  Nieruchomość rolna położona w miejscowości Krasne, gm. Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00034193/6, stanowi działkę o nr ew. 50 o pow. 3,11 ha ( RIIIb, RIVa );

 

Suma oszacowania wynosi 121 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  12 100,00 zł.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.  Nieruchomość rolna położona w miejscowości Krasne, gm. Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00000556/2, stanowi działkę o nr ew. 48 o pow. 3,68 ha ( RIIIb, RIVa, PsIII, PsIV, N );

 

Suma oszacowania wynosi  138 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  13 800,00 zł.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.  Nieruchomość rolna położona w miejscowości Krasne, gm. Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00023486/7, stanowi działkę o nr ew. 98/2 o pow. 2,64 ha ( RIIIb, RIVa );

 

Suma oszacowania wynosi  103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  10 300,00 zł.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.  Nieruchomość rolna położona w miejscowości Krasne, gm. Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00021449/2, stanowi działkę o nr ew. 92/1 o pow. 4,00 ha ( RIIIb, RIVa, IVb );

 

Suma oszacowania wynosi  156 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  15 600,00 zł.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.  Nieruchomość rolna położona w miejscowości Krasne, gm. Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00012357/4, stanowi działkę o nr ew. 15/2 o pow. 2,48 ha ( RIIIb, RIVa, PsV );

 

Suma oszacowania wynosi  96 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  9 600,00 zł.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6.  Nieruchomość rolna położona w miejscowości Krasne, gm. Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00035252/5, stanowi działkę o nr ew. 17/2 o pow. 1,31 ha ( RIIIb, RIVa );

 

Suma oszacowania wynosi  51 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  5 100,00 zł.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.  Nieruchomość rolna położona w miejscowości Krasne, gm. Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00000386/9, stanowi działki o nr ew. 98/4, 35/2 o pow. 1,45 ha ( RIIIb, RIVa );

 

Suma oszacowania wynosi  58 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  5 800,00 zł.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.  Nieruchomość rolna położona w miejscowości Krasne, gm. Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00000199/1, stanowi działki o nr ew. 31/1, 35/3, 35/4 o pow. 2,16 ha ( RIIIb, RIVa, RIVb, PsIII, PsIV, N );

 

Suma oszacowania wynosi  86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  8 600,00 zł.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9.  Nieruchomość rolna położona w miejscowości Krasne, gm. Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00000552/4, stanowi działki o nr ew. 92, 96, 95, 98/1, 92/2 o pow. 7,42 ha ( RIIIb, RIVa, RIVb, PsIII, PsIV, N );

 

Suma oszacowania wynosi  286 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  28 600,00 zł.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10.  Część nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Krasne, gm. Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00000194/6, stanowiące działki o nr ew. 18 i 60 o pow. 8,87 ha ( RIIIb, RIVa, RIVb, PsIV, ŁIV );

 

Suma oszacowania wynosi  334 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 250 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  33 400,00 zł.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11.  Udział  1/2 niewydzielonej części nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Krasne, gm. Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ2T/00023555/2 , stanowi działkę o nr ew. 66 o pow. 0,12 ha ( Br-RIIIb ) zabudowaną obiektem o pow. zab. 85 m2 ;

 

Suma oszacowania udziału wynosi  7 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  750,00 zł.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach  41 2030 0045 1110 0000 0169 2890, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 4682/17).

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem  podatkiem od czynności  cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Mateusz Kowalski