Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Kancelarii :

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski Kancelaria Komornicza w Pyrzycach miszcząca się przy ul. Szczecińska 29,  74-200 Pyrzyce tel/fax  91 576 00 30 mail: kancelaria@komornikpyrzyce.pl

Kontakt w związku z przetwarzaniem danych osobowych  możliwy jest pod adresem email: odo@komornikpyrzyce.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjne, kierowanej na adres Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”;
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie  art. 6. pkt. 1 lit. b,c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] w celu realizacji zadań określonych przez obowiązujące ustawy i przepisy określonych dla  działalności Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych umów przez Administratora. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres działań ustawowych przez Administratora  oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody oraz po upływie czasu przechowywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi RODO. Zgoda jeśli była wymagana zgodnie z art. 6. pkt. 1 lit. a i dana, może być odwołana w każdym czasie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:
a)żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
b)żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
c)żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
d)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
e)wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych)
f)jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań ustawowoych wynikających ze określonej prawem działalności przez Komornika Sądowego, a nie podanie tych danych będzie pociągało za sobą konsekwencie określone prawem lub brakiem możliwości nawiązania kontaktu w sprawach prowadzonych przez Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa